Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi www.tavsiyego.com portalına üye olmak için, işbu Üyelik Sözleşmesi www.tavsiyego.com portalında yer alan şartlar ile kurallara onay veren "Üye" arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

Portal: www.tavsiyego.com isimli alan adından oluşan internet sitesi.
Kullanıcı: Portala erişen her gerçek veya tüzel kişi.
Üye: Portala üye olan ve Portal dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı.

3. Üyelik Şartları

3-1. "Portal"a üye olabilmek için reşit olmak ve işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

3-2. "www.tavsiyego.com" herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu "Üyelik Sözleşmesi"ni tek taraflı olarak feshedebilir, "Üye"nin Üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. "Portal"da belirtilen kurallara aykırılık halleri, "Üye"nin "www.tavsiyego.com" bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

4. Üye'nin hak ve yükümlülükleri

4-1. "Üye", "Portal"da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, "Üyelik Sözleşmesi” hükümleri ile "Portal"daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

4-2. "Üye", "www.tavsiyego.com"un yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; "Üye”lere ait gizli/özel/kişisel veri-özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple "www.tavsiyego.com"dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde "Üye”nin "Portal" üzerinde verdiği tavsiyelerle ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile "www.tavsiyego.com”a bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde; "Üye"nin kendisine bildirdiği ad-soyad bilgisini "www.tavsiyego.com" ilgili tarafa verebilir.

4-3. "Üye"lerin, "www.tavsiyego.com" Üyelik Hesabına girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer "Üye"lerin ve/veya "www.tavsiyego.com"un ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan "Üye" sorumludur.

4-4. "Üye" kişi,kurum, ürün veya hizmetleri karalayıcı, küçük düşürücü ve hakaret içeren tavsiyede bulunamaz

4-5. "Üye" sadece hizmet veya kalitesini beğendiği kişi, kurum, ürün, hizmetler hakkında tavsiyelerde bulunabilir.

4-6. "Üye" portalda bulunan diğer üye ve kullanıcılara hakaret ve küfür içeren mesajlar gönderemez

5. Gizlilik Politikası

5-1. "www.tavsiyego.com", "Portal"da "Üye"lerle ilgili bilgileri işbu "Üyelik Sözleşmesi" ve işbu "Üyelik Sözleşmesi"nin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan EK-2’teki Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. "www.tavsiyego.com" Üyelere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

5-2. www.tavsiyego.com, "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da Üye olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde Üye ile temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle kişisel veriler aynı zamanda www.tavsiyego.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için www.tavsiyego.comin işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir.

5-3. "Üye" tavsiye ilanı verirken veya herhangi bir nedenle özel nitelikli kişisel verilerini "www.tavsiyego.com" Portal’ı üzerinden yayınladığı takdirde, özel nitelikli kişisel verilerin bu şekilde aleniyet kazandığını ve aleniyet kazanan özel nitelikli kişisel verilerinin alenileştirme amacına bağlı olarak "www.tavsiyego.com" tarafından kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, işlenebileceğini bildiğini; işbu işleme faaliyetlerinin de hukuka aykırılık teşkil etmeyeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "www.tavsiyego.com" işbu "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "www.tavsiyego.com" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "www.tavsiyego.com"dan herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "www.tavsiyego.com"un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

7. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu "Üyelik Sözleşmesi"nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu "Üyelik Sözleşmesi" dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere doğrudan Türk İç Hukuku uygulanacaktır. İşbu "Üyelik Sözleşmesi"nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Sakarya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. www.tavsiyego.com Kayıtlarının Geçerliliği

"Üye", işbu "Üyelik Sözleşmesi"nden doğabilecek ihtilaflarda "www.tavsiyego.com"un kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,"www.tavsiyego.com"u yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. Yürürlülük

İşbu "Üyelik Sözleşmesi" ve "Üyelik Sözleşmesi"yle atıfta bulunulan ve "Üyelik Sözleşmesi"nin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile "Portal"da yer alan kurallar ve şartlar, "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. "Üyelik Sözleşmesi"nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.